Fizikos laboratorija skirta Automobilių techninio eksploatavimo (ATE),Virtualiųjų technologijų (VT), Multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų (MDLT), Informacinių sistemų technologijų (IST), Kompiuterinių tinklų administravimo (KTA), Statinių inžinerinių sistemų (SIS), bei Sausumos transporto technologijų (STT) studijų programų studentų mokymui/si. Fizikos laboratorija Inžinerijos bei Informacijos ir ryšių technologijų fakultetų studentams buvo įkurta 2008 metais, siekiant ugdyti šių fakultetų studentų eksperimentavimo įgūdžius darbui su šiuolaikine aparatūra, suteikti žinių apie fizikinių dydžių matavimo metodus, matavimo rezultatų apdorojimą, pateikimą bei matavimo paklaidas. Po įgyvendinto ES finansuojamo projekto „Regioninio technologijų centro kūrimas“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-014 ir 2013 m. gegužės 9 d. Regioninio technologijų centro atidarymo Fizikos laboratorija atnaujinta bei papildyta dar 8 kompiuterizuotais stendais. Laboratorijos esantys praktikos darbai yra orientuoti į atitinkamų studijų programų specifiką. Laboratorijos tikslai:  Pagilinti bendrosios fizikos žinias bei fizikinių reiškinių suvokimą, tobulinti praktinio darbo įgūdžius dirbant su šiuolaikine įranga.  Ugdyti gautų rezultatų analizavimo ir apdorojimo įgūdžius, naudojant pažangias priemones.  Išmokyti studentus pritaikyti žinias, įgytas mokantis bendrosios fizikos teorinius dalykus, organizuojant bandymus, analizuojant matavimų schemas bei dirbant su matavimo priemonėmis, būsimojoje profesinėje veikloje. Fizikos laboratorija naudojasi šių studijų programų studentai:  Automobilių techninis eksploatavimas (ATE);  Virtualiosios technologijos (VT);  Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos (MDLT);  Informacinių sistemų technologijos (IST)  Kompiuterinių tinklų administravimas (KTA)  Statinių inžinerinės sistemos (SIS)  Sausumos transporto technologijos (STT) Laboratorija aprūpinta pakankamai gera laboratorine įranga, šiuolaikiniais prietaisais ir priemonėmis bei kompiuteriais. Iš viso laboratorijoje galima atlikti daugiau nei 16 praktikos darbų iš įvairių fizikos skyrių: mechanikos, molekulinės fizikos, elektromagnetizmo ir optikos. Ypatingas dėmesys skiriamas tokioms fizikos temoms, kuriose nagrinėjami:  mechaninės energijos, impulso tvermės dėsniai susidūrimų ar Maksvelo svyruoklės stendų pagalba,  skirtingų medžiagų elastingumo modulių nustatymas,  įvairios formos kietųjų kūnų inercijos momentų radimas,  svyravimų nagrinėjimas Polio svyruoklės pagalba,  Doplerio efekto tyrimas,  izoprocesų dujose tyrimas,  Stefano-Bolcmano dėsnio, siejančio įkaitusio kūno vienetinio ploto skleidžiamą energiją visais bangų ilgiais su to kūno efektine temperatūra tyrimas,  elektrinių prietaisų, tokių kaip diodas, tranzistorius, kondensatorius, ritė bei transformatorius savybių ir parametrų tyrimas, Omo dėsnio taikymas,  rezonanso tyrimas bei rezonansinio dažnio radimas,  LRC parametrų matavimas Vitstono tiltu. Dauguma darbų atliekami kompiuterinio modeliavimo būdu, naudojant Phywe firmos modulį prie kompiuterio Kobra 3. Yra darbų, kurių užduotis galima atlikti ir įprastais prietaisais, ir modeliuoti kompiuteriu. Tokioje aplinkoje galima padidinti įvairių fizikinių vyksmų variaciją, išplėsti užduočių ribas. Ruošdamiesi laboratoriniams darbams studentai naudojasi dėstytojos B. Rakauskienės parengtais darbų išsamiais teorijos ir metodikų aprašais. Metodikų aprašai parašyti remiantis firmos Phywe rekomendacijomis ir pritaikyti Alytaus kolegijos studentams. Teorinė dalis parengta ir adaptuota remiantis Vilniaus Universiteto Fizikos fakulteto dėstytojų parengtu dviejų dalių vadovėliu „FIZIKA medicinos ir gamtos mokslų studentams“. Laboratorijoje yra kaupiama specialios literatūros biblioteka.

1lab 1 LD (LEF 1.2.02-00) Elastingumo modulio tyrimas
I. Mokomos temos:
• Jungo modulis,
• elastingumo modulis,
• įtempis,
• deformacija,
• Puasono santykis,
• Huko dėsnis.
II. Tikslas.
Paremtos dviejose vietose plieno, aliuminio ar žalvario plokštelės tamprumo modulio radimas, kai žinoma per vidurį plokštelę veikianti jėga, atsižvelgiant į plokštelės geometriją ir atstumą tarp atramos taškų bei metalo rūšį.
2lab 2 LD (LEF 1.3.05-11) Kūnų susidūrimų dėsnių tyrimas modulio Kobra 3 pagalba
I. Mokomos temos:
• impulso tvermės dėsnis,
• energijos tvermės dėsnis,
• slenkamasis judėjimas,
• greitis,
• elastingas smūgis,
• nuostoliai po elastingo susidūrimo,
• tamprus smūgis.
II. Tikslas.
Išmatuoti dviejų vežimėlių, judančių be trinties ant pučiamo oro pagalvės, greitį prieš ir po susidūrimo, esant elastingam ar tampriam susidūrimui.
3lab 3 LD (LEF 1.3.27-11) Priverstinių svyravimų tyrimas Polio švytuokle.
Rezonansinio dažnio nustatymas Furjė analizės metodu
modulio Kobra 3 pagalba

I. Mokomos temos:
• kampinis dažnis ,
• rezonansinis dažnis,
• sukamoji švytuoklė,
• sukimo vibracijos,
• sukimo momentas,
• laisvieji ir priverstiniai svyravimai.
II. Tikslas.
1. Ištirti Polio švytuoklės svyravimus, kai svyruojančiai sistemai leidžiama svyruoti laisvai, stebėti, kad svyravimų amplitudės mažėjimas labai priklauso nuo stabdymo jėgos.
2. Ištirti Polio švytuoklės svyravimus, kai svyruojanti sistema yra paskatinama, kad svyruotų veikiama išorinės periodinės jėgos, stebėti kaip svyravimų amplitudė priklauso nuo išorinės jėgos dažnio ir slopinimo jėgos.
3. Pasinaudojus svyravimų parametrais, gautais modulio Kobra 3 pagalba, nubraižyti virpesių amplitudės priklausomybes nuo išorinės jėgos dažnio ir slopinimo jėgos.
4lab 4 LD (LEF 1.3.18-00) Mechaninės energijos tvermės dėsnio tyrimas Maksvelio švytuokle
I. Mokomos temos:
• Maksvelio diskas,
• mechaninės energijos virsmai,
• sukimosi energija,
• potencinė energija,
• inercijos momentas,
• kampinis
• kampinis pagreitis,
• momentinis greitis,
• giroskopas.
II. Tikslas.
Ištirti energijos virsmus: potencinės energijos virtimą rato sukimosi ir kinetine energija, kai ratas su jo ašimi gali išsivynioti ant dviejų virvių, gravitaciniame lauke, naudojantis šviesos barjero davikliu.
5lab 5 LD (LEF 1.3.28-11) Kūnų inercijos momentų tyrimas modulio Kobra 3 pagalba / Šteinerio teoremos tyrimas
I. Mokomos temos:
• kietasis kūnas,
• inercijos momentas,
• masių centras,
• sukimosi ašis,
• sukamieji svyravimai,
• spyruoklės tamprumas,
• grąžinančioji sukamoji jėga,
• Šteinerio teorema.
II. Tikslas.
Ištirti, kaip kieto kūno inercijos momentas priklauso nuo jo masių centro ir sukimosi ašies, taikant Šteinerio teoremą.
6lab 6 LD (LEF 1.5.04-01) Akustinio Doplerio efekto tyrimas modulio Kobra 3 pagalbaI. Mokomos temos:
• garso bangos,
• garso bangų savybės,
• Doplerio dažnio poslinkis,
• dažnio mušimai.
II. Tikslas.
Ištirti Doplerio efekto reiškinį, kai garso šaltinis juda skirtingais nedideliais greičiais. Gautus eksperimento duomenis palyginti su apskaičiuotais teoriškai.
7lab 7 LD (LEF 3.2.01-15) Idealiųjų dujų būsenos lygties tyrimas modulio Kobra 3 pagalba
I. Mokomos temos:
• idealiųjų dujų lygtis,
• universalioji dujų konstanta,
• slėgis,
• temperatūra,
• tūris,
• idealiosios dujos,
• Gei-Liusako dėsnis,
• Šarlio dėsnis,
• Boilio ir Marioto dėsnis,
• šiluminės įtampos koeficientas,
• šiluminio plėtimosi koeficientas,
• tūrinis plėtimosi koeficientas.
II. Tikslas.
Ištirti idealiųjų dujų būsenos lygtį bei izoprocesus modulio Kobra 3 pagalba. Nubraižyti temperatūros, slėgio, tūrio ir medžiagos kiekio priklausomybes.
8lab 8 LD (LEF 3.5.01-15) Stefano-Bolcmano šiluminio spinduliavimo dėsnio tyrimas modulio Kobra 3 pagalba
I. Mokomos temos:
• juodo kūno spinduliavimas,
• kieto kūno laidumas,
• temperatūros priklausomybė nuo varžos,
• Stefano-Bolcmano dėsnis.
II. Tikslas.
Ištirti kaitinamosios lempos siūlo šiluminės energijos emisijos priklausomybę nuo naudojamos lemputės elektrinės galios. Naudojantis modulio Kobra 3 gautais duomenimis apskaičiuoti kaitinamosios lempos siūlo temperatūrą.
9lab 9 LD (LEF 4.1.01-15) Omo dėsnio tyrimas modulio Kobra 3 pagalba
I. Mokomos temos:
• Omo dėsnis,
• varža,
• kontaktinė varža,
• laidumas,
• elektros srovės darbas ir galia.II. Tikslas.
1. Ištirti grynųjų metalų elektrinę varžą, atsižvelgiant į temperatūros kitimą.
2. Surasti voltamperinę charakteristiką, panaudojant nuo temperatūros priklausomas ir nepriklausomas varžas.
3. Nustatyti įkaitusios lemputės darbą ir galią.
10lab 10 LD (LEF 4.1.09-15) Puslaidininkinių prietaisų charakteristikų tyrimas modulio Kobra 3 pagalba
I. Mokomos temos:
• puslaidininkiai,
• p-n sandūra,
• energetinių lygmenų diagrama,
• donorai ir akceptoriai,
• valentinė ir laidumo juostos,
• tranzistorius, jo darbo taškas.
II. Tikslas.
1. Išmatuoti puslaidininkinio diodo voltamperinę charakteristiką.
2. Ištirti n-p-n tranzistoriaus kolektoriaus srovės priklausomybę nuo kolektoriaus įtampos, esant skirtingoms bazės srovėms.
11lab 11 LD (LEF 4.4.05-15) Kondensatoriaus charakteristikų tyrimas kintamos srovės grandinėje modulio Kobra 3 pagalba
I. Mokomos temos:
• kondensatorius,
• kondensatoriaus talpa,
• Kirchhofo dėsniai,
• impedansas RC grandinėje,
• fazių poslinkis.
II. Tikslas.
1. Įjungti kondensatorių į kintamos srovės grandinę.
2. Ištirti kondensatoriaus varžos priklausomybę nuo dažnio ir talpos. Išmatuoti pilnutinę varžą, sujungiant du kondensatorius nuosekliai ir lygiagrečiai.
12lab 12 LD (LEF 4.4.01-00) Transformatoriaus tyrimas
I. Mokomos temos:
• magnetinė indukcija,
• magnetinis srautas,
• transformatoriaus darbas be apkrovos,
• transformatoriaus darbas su apkrova,
• ritė.
II. Tikslas.
Susipažinti su transformatoriaus veikimo principu. Išmatuoti pagrindinius transformatoriaus parametrus, dirbant jam be apkrovos ir su apkrova.
13lab 13 LD (LEF 4.4.06-11) Rezonansinio kontūro (LRC grandinės) tyrimas
modulio Kobra 3 pagalba

I. Mokomos temos:
• rezonansinis kontūras,
• nuoseklus rezonansinis kontūras,
• lygiagretus rezonansinis kontūras,
• varža,
• talpa, kondensatorius,
• induktyvumas, ritė,
• fazių poslinkis,
• Q faktorius arba kontūro kokybė (rusiškai „коэффициент добротности“),
• juostos plotis,
• slopinimas.
II. Tikslas.
Surasti srovės stiprumo ir įtampos priklausomybes nuo dažnio, nuosekliajame ar lygiagrečiajame rezonansiniame kontūre. Paskaičiuoti juostos plotį ir Q faktorių.
14lab 14 LD (LEF 4.4.1-00) LRC parametrų matavimas matavimo tiltu
I. Mokomos temos:
• varžos tiltas,
• reaktyvioji (induktyvioji ir talpinė) varža,
• aktyvioji varža,
• impedansas,
• Kirchhofo dėsniai.
II. Užduotis.
Varžos tilto pagalba, prijungto prie kintamos srovės grandinės, nustatyti aktyviąją, induktyviąją ir talpinę varžas. Balansavimą atlikti panaudojant ausines ir žmogaus ausies jautrumą garsui.
15lab1 15 LD (LEF 4.2.02-15) Kondensatoriaus talpos ir ritės induktyvumo nustatymas modulio Kobra 3 pagalba
I. Mokomos temos:
• kondensatoriaus įkrovimas ir iškrovimas,
• laikas per kurį įkraunamas ir iškraunamas kondensatorius,
• eksponentinė funkcija,
• pusės išsikrovimo periodas.
II. Užduotis.
1. Surenkama grandinė iš maitinimo šaltinio, rakto, nuosekliai sujungto rezistoriaus ir kondensatoriaus. Užrašoma įtampa, krintanti ant rezistoriaus ir srovės stiprumas grandinėje.
2. Surenkama grandinė iš maitinimo šaltinio, rakto, nuosekliai sujungto rezistoriaus ir ritės. Užrašoma įtampa, krintanti ant ritės ir srovės stiprumas grandinėje.
16lab 16 LD (LEF 4.4.04 – 11) Ritės charakteristikų tyrimas kintamos srovės grandinėje
modulio Kobra 3 pagalba

I. Mokomos temos:
• induktyvumas,
• Kirchhofo dėsniai,
• Maksvelo lygtys,
• kintamos srovės induktyvumas,
• fazių poslinkis.
II. Užduotis.
Įjungti ritę į kintamos srovės grandinę. Ištirti pilnutinės varžos (impedanso RL grandinėje) ir fazių poslinkio priklausomybę nuo srovės dažnio grandinėje. Išmatuoti pilnutinę varžą, sujungiant dvi rites nuosekliai ir lygiagrečiai.

Medžiagų tyrimų laboratorija 

IMG_0460 INNOVATEST
Pažangus reguliarus Rockwell bandytojas, tikslumas, patikimumas.Įrengtas OLED pilnas spalvota ekranas, daug funkcijų, rodo papildomas pažangias funkcijas tokias kaip pakeitimas į Brinell, Vickers ir visus Rockwell mastus. USB-2/RS-232 jungtis.
IMG_0461 MULTITEST 2.5i
Multitest 2.5i yra pagrindinis, nelygus, turintis variklį su bandomuoju rėmu, įgalindamas paprastą ir efektyvų išbandymą elementaraus įtempimo ir suspaudimo jėgą iki 2.5kN. Panaudotas kombinacijoje su vienu iš Mecmesin skaitmeninių jėgos matų.